חיפוש

תיקון 84 לחוק התכנון והבניה - מורה נבוכים

עם היכנסו לתוקף של תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה (ספר החוקים מס' 2165 מיום 10.7.08), חלו שינויים בהליכי הבירור של שומות היטל השבחה.


מטרתו של מאמר זה היא להבהיר את דרכי הפעולה המיידיות הקיימות בידך הנישום, מרגע קבלת שומת ההשבחה והודעת התשלום מהוועדה המקומית לתכנון ובניה.

כל האמור להלן, נכון לשומות היטל השבחה שהובאו לידיעתך החל מיום 1.5.2009.       

עם קבלת השומה לידך, אנא בדוק או העבר השומה לבדיקה ראשונית אצל שמאי מקרקעין לעניין הנושאים הבאים: פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין והזכויות שיש לחייב במקרקעין.
במידה ונפלה טעות בשומת הועדה, באחד או יותר מנושאים אלה, הינך רשאי/ת לבקש את תיקון שומת הועדה לאלתר.   

במידה ולא נפלה טעות או לאחר שקיבלת שומה מתוקנת, באפשרותך לנקוט באחת משלוש דרכי הפעולה דלהלן:- 

א. לשלם את השומה באמצעות שובר התשלום שצורף להודעת התשלום

ב. במידה והינך חולק על עצם החיוב - לערור בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה, בתוך 45 ימים מיום שהובאה
    השומה לידיעתך.       

    מכאן, יתנהל ההליך בהתאם למועדים ולהליכים הקבועים בתיקון מס' 84 לעיל ולתקנות התכנון והבניה (סדרי דין
    בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט - 2008 ותקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע
    ושמאי מייעץ) (הוראת שעה), התשס"ט - 2009.       

ג. במידה והינך חולק על גובה החיוב - לפנות לועדת ערר (לא מומלץ  - הליך ארוך ומיותר במקרה זה) או לפנות ליושב
    ראש מועצת שמאי המקרקעין, בתוך 45 ימים מיום שהובאה השומה לידיעתך, בבקשה למינוי שמאי מכריע.  
   
    את טופס הבקשה המקוון ניתן להוריד מאתר מועצת שמאי מקרקעין בישראל
     בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MoezetShamaim
    לאחר מילוי טופס הבקשה בצירוף המסמכים להלן, ניתן להעבירם למועצת  שמאי המקרקעין בדואר או בדואר אלקטרוני.
    יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיעך, בתוך תקופה של 15 ימים מיום קבלת בקשתך, על זהות השמאי  
    המכריע.        
    לאחר קבלת ההודעה על זהותו עליך להעביר גם לידיו, בתוך 21 יום, את המסמכים הבאים:
   
    1. נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין.   
    2. שומת הוועדה המקומית והמסמכים הנספחים לה.

    3. שומה שנערכה מטעמך או בקשה לפטור אותך מהגשת שומה מטעמך, אם ראית שאינה נדרשת לפתרון המחלוקת.     
    4. כל מסמך אחר הנוגע לעניין לדעתך. 
   
    מכאן, יתנהל ההליך בהתאם למועדים ולהליכים הקבועים בתיקון מס' 84 לעילולתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה
    להכרעה בפני שמאי מכריע או שמאי  מייעץ), התשס"ט - 2008 ותקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי
    מייעץ) (הוראת שעה), התשס"ט - 2009.